ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนธันวาคม 2563

                วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 โดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง มอบหมายงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และรายงานแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือน ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: