ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัด (One Home) ของกลุ่มจังหวัด

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมินางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม. ชัยภูมิ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัด (One Home) ของกลุ่มจังหวัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าการทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของทีม พม. จังหวัด (One Home)ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์
(Zoom Meeting)โดยมีนางรชธร พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: