ประชุมชี้แจงกรอบการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจําปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.พม. ดําเนินการประชุม ผ่านการประชุม ออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting


Share: