ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ และพิจารณาแผนการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ….


Share: