ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564–ปัจจุบัน และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ


Share: