ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจําจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 15/2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจําจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 15/2565 โดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบให้การ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามระเบียบว่าด้วยมาตรการทางบริหารสําหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน 72 ราย เป็นเงิน 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: