ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนา สังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวย ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม


Share: