ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565
เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 8 โครงการ ณ ห้องประชุมประชาบดี
ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ


Share: