ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (ศจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวรัชดา เถินมงคล นักพัฒนาสังคม และนายเทอดเกียรติ หอมแพงไว้ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (ศจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชัยภูมิโดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มเติม >>>


Share: