ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2665

มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําาหนดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ ทวิปริญญาโท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ) รุ่นที่ ๒ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

๑. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ
๒. ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)อนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.chaiyaphum.ru.ac.th เพจเฟชบุ๊ค: ม.รามคําแหง ชัยภูมิและทาง โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๖๕-๖๙๙๔ (คุณสุภมาส),๐๙๕-๑๗๕-๒๔๙๙ (คุณธีระยุทธ), ๐๖๑-๙๔๖-๒๖๕๙ (คุณรุ่งทิวา)


Share: