ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประกวดคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ

สามารถส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 ทุกช่องทางการส่งผลงาน

>>> รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด


Share: