ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งนิติกร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Share: