ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนภูมิภาค)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร


Share: