ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลาการับสมัครบุคคลเข้ารับ การสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรม การวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ


Share: