ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง พมจ.ชัยภูมิ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

1. นายปรีชา สุวรรณโสภี

20 ตุลาคม 2547 – 28 กุมภาพันธ์ 2550

2.  นายวิเชียร แก้วระคน

1 มีนาคม 2550 – 30 กันยายน 2552

3. ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง 

1 ตุลาคม 2552 – 22 พฤศจิกายน 2553

4. นายวิโรจน์ คูนขุนทด

23 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2554

5. นายสมศักดิ์ พรสัจจะ

1 ตุลาคม 2554 – 30 พฤษภาคม 2555

6. นายธนสุนทร สว่างสาลี

1 มิถุนายน 2555 – 30 มกราคม 2558

7. นางนงนุช สุขา

2 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2562

8. นายวิศิษฐ์ ผลดก

20 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563

9. นายสงวน สุธรรม

16 พฤศจิกายน 2563 – 1 ตุลาคม 2566

10. ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์

2 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน             

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial