ติดตามการดำเนินงานจัดทำข้อมูลครัวเรือนเปราะบางตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

          7 เมษายน 2565  นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ โดย นายพิเชษฐ์ ยงชัย นักพัฒนาสังคม นายรพีภัทร ศรีไกรภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวันชัย มะลิวัลย์ พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดทำข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง และการจัดทำสมุดพกครอบครัว ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมกิจกรรม พื้นที่ตำบลนาฝ่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share: