ติดตามการช่วยเหลือหญิงชรา วัย 91 ปี มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางเยาวภา บุญคง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ นางสาวชานิศา ถนอมชาติ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามผลการดําเนินการ ช่วยเหลือ กรณี หญิงชรา วัย ๙๑ ปี มีอาการความจําเสื่อม และมีพฤติกรรมชอบหนีออกจากบ้าน ญาติจึงแยกผู้สูงอายุให้อยู่เพียงลําพัง ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อม ไม่ถูกสุขลักษณะ และได้รับการดูแล ที่ไม่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลจัตุรัส สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจัตุรัส ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ณ บ้าน มะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบ้านกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการดําเนินการช่วยเหลือ ตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอําเภอจัตุรัส ซึ่งจากการติดตาม พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ เหมาะสมยิ่งขึ้น และมีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ การดูแลลดลง หลังจากที่ได้รับการปรับเปลี่ยน ยารักษาอาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันว่าลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการช่วยเหลืออีกครั้งใน ๑ เดือนถัดไป


Share: