ประวัติสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่  ปี พ.ศ.2502 สังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท อาทิ เด็ก เยาวชน สตรีคนพิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุ ในปี 2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับ ใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ชื่อใหม่ว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดชัยภูมิ และภายหลังได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25547 เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงในจังหวัด มีภารกิจหลักในการ ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงใน ชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 180,000,000 บาท โดยผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย 578 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นศูนย์รวมราชการกระทรวงฯ เพื่อรองรับภารกิจ และบทบาทด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานวางแผนป้องกัน และร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ กลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงที และให้ผู้มาติดต่อราชการมีความสะดวกรวดเร็ว ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) รวมทั้ง เป็นศูนย์ประสานงานของภาครัฐ องค์กร และเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคม แก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น เด็ก สตรี และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้มีที่พักพิงชั่วคราวระหว่างการสืบค้นข้อเท็จจริง ก่อนส่งต่อหน่วยงานอื่น หรือคืนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป

     

            วันที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

     

            วันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กำหนดทำพิธีเปิดศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ณ เลขที่ 98 หมู่ที่ 8 ถนน นิเวศรัตน์-ปรางค์กู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial