ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ...
อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงกรอบการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจําปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและ ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดําเนินงาน พก.สู่การปฏิบัติ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ให ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 10 ปี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานล้มเสียหลักชนเสากิโลเมตร

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษา ราชการแทนพัฒนาสังคมและ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ป่วยติดเชื้อ ในกระเพาะปัสสาวะและมีอาการไตวายแทรกซ้อน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กชาย วัย 13 ปี ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ “ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษา ราชการแทน พัฒนาสังคมแล ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial