กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคลลในครอบครัว

🎯🎯วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวนัซมีย์ ดาราแม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ👍👍เข้าร่วมรับฟัง กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคลล | ในครอบครัว โดยมีนายอนุกูล ปิดแก้ว
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สํานักงาน • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: