กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทํา ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทํา ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. การมอบการมอบ ประกาศเกียรติคุณสําหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. การรับชมถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 3. การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต และ4. การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม


Share: