กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ซึ่งได้จัดทำชุดองค์ความรู้

เรื่อง“การรับรององค์กรสวัสดิ์การสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์”


Share: