การประชุมเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดชัยภูมิ

👉วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
การประชุมเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดชัยภูมิ โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้เลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดชัยภูมิ สำรวจสถานรับรองเด็กต่าง ๆ ในสังกัด(ได้รับอนุญาตจัดตั้ง และไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง) และจัดทำร่างคณะทำงานเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: