การประชุมอบรม“หลักสูตรการป้องกันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา” และ“หลักสูตรการป้องกันภัยทางออนไลน์ สำหรับเด็ก (MAY@BAY GAME)”

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสริมน ผอสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมอบรม
“หลักสูตรการป้องกันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา” และ “หลักสูตรการป้องกันภัยทางออนไลน์
สำหรับเด็ก (MAY@BAY GAME)” เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องคุณค่าและสิทธิมนุษยชน เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐาน
อย่างปลอดภัย รวมถึงการแสวงผลประโยชน์จากเด็ก และเสนอแหล่งข้อมูลแนวทางการสนับสนุนเด็ก
ผ่านรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Google Meet) ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share: