การประชุมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2565 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2565 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: