การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต และการทํางานวิถีใหม่ New Normal

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต และการทํางานวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดทราบ และนําไปปรับใช้เป็นแนวทาง การดําเนินการตามความเหมาะสม ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุมฯ


Share: