การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวกฤติยาภรณ์  โสภาลี       เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้บุคลากรสำนักงานพัฒนาสังคม      และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 76 จังหวัด ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด      และสามารถดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Conference Meeting ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: