การประชุมคณะอนุการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ และนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ


Share: