ตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2

18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับทีม One Home ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 นายเจริญ ชื่อตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและคณะลงพื้นที่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้ผลบ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับชมการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


Share:การประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565นางอภิญญา ชมภูมาศผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 13พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยื่ยมการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรับฟังสรุปรายงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดชัยภูมิ และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.ชัยภูมิ ประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดสรรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและรับมอบหน้ากากอนามัย และนมผงสำหรับเด็ก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ท) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


Share:ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

13 เมษายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (เจ้าพ่อพญาแล)


Share:มอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทุกภัยจังหวัดชัยภูมิ ปี 2564

22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ สืบเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 12 ราย (11 ครอบครัว) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติให้การช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ในนามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กล่าวรายงาน


Share:พ่อเมืองชัยภูมิมอบบ้าน “บ้านเนินสง่ารวมใจ”ขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

          2 กุมภาพันธ์ 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมมอบบ้าน “บ้านเนินสง่ารวมใจ” ในโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ ให้กับนางสาวลำพึง เจริญผล ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวกมลวรรณ พรมมาบุญ นิติกร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้บูรณาการความช่วยเหลือให้กับครอบครัวนางสาวลำพึงฯ ตามภารกิจกระทรวงฯ ซึ่งนางสาวลำพึงฯ ได้รับการประชาคมให้เป็นกรณีแบบอย่างการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน 7 มิติ เป็น “อำเภอ 1 Case Study ” ของอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชุมติดตามการดำเนินงาน One​ Home พม. ชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ​ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล นำโดย​ นายสงวน​ สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นางรชธร พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 ​นางสาวทิพวรรณ​ โอษคลัง​ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทีม​ One​ Home พม. ชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ เป็นประธาน ณ​ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:“ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

ทีม ONE HOME พม.ชัยภูมิพร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนร่วมโครงการให้บริการสถานีสวัสดิการสร้างจิตอาสา “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าหอประชุมพญาแล ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบพันธุ์ไม้ให้กับหน่วยงาน One Home อพม. สภาเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เพื่อนำไปปลูกบริเวณบ้านพักของตนเอง และร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์รวมราชการกระทรวง พม.


Share:โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ ณ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิและมอบหมาย นางเยาวภา บุญคง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวพัชญา เรืองไชยยศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นางสาวนุจรี สิงห์สำราญ นักพัฒนาสังคม
นางสาวชฎาพร เจริญบุญ นักพัฒนาสังคม และนายสมเกียรติ พุ่มประพัฒน์ พนักงานขับรถยนต์ลงพื้นที่จัดโครงการฯร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สมัครเป็น อพม. ใหม่ จำนวน 42 คน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 8 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน โดย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ


Share:กระทรวง พม. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่​ 1 ตุลาคม​ 2564​ นางพัชรี​ อาระยะกุล​ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมกับ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนประธานรัฐสภา และคณะนักศึกษาหลักสูตร ปปร.24 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยือนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายราชันย์  ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส ผู้บริหาร อบต.กุดน้ำใส และเทศบาลตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย นายสงวน  สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่ One Home พม.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ โดยกระทรวง พม. ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 300 ราย มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด แก่ผู้แทนอำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอบ้านเขว้า การเคหะแห่งชาติ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ อบต.กุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส และคณะนักศึกษาหลักสูตร ปปร.24 สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ในครั้งนี้ด้วย ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารได้เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ หมู่ 12 ตำบลกุดน้ำใส จำนวน 10 ครอบครัว และ หมู่ 2 เทศบาลตำบลจุตรัส  จำนวน 2 ครอบครัว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.phpslot gacor onlineslot gacor maxwinagen slot onlinetogel gacorslot deposit pulsahttps://www.rivoluzionimolecolari.it/-/slot-gacor/