ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งนิติกร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

https://drive.google.com/file/d/1ntOyZl2Sp7Vic6rAJc1sI5NDI2e8_OO5/view?usp=sharing

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม อําเภอแก้งคร้อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายอําเภอ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และอปท. ในพื้นที่อําเภอแก้งคร้อ จํานวน ๓ ราย ต.นาหนองทุ่ม จํานวน ๒ ราย และต.หนองขาม จํานวน 9 ราย พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ราย ณ ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญ การพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวนัซมีย์ ดาราแม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรง ในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ราย ณ ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:ลงพื้นที่ติดตามเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีไม่เคยชําระเลย (NPL) ในพื้นที่ตําบลลาดใหญ่ ตําบลกุดต้ม และตําบลทุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 6 ราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐิฏา รุ่งเรืองธัญญ์ ตําแหน่ง นิติกร นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง ตําแหน่ง นิติกร และนายสมเกียรติ พุ่มประพัฒน์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีไม่เคยชําระเลย (NPL) ในพื้นที่ตําบลลาดใหญ่ ตําบลกุดต้ม และตําบลทุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 6 ราย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial