ประกาศสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเลือกเป็นผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ 


Share:ประกาศสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ


Share:ประกาศสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเลือกเป็นผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2665

มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําาหนดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ ทวิปริญญาโท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ) รุ่นที่ ๒ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

๑. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ
๒. ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)อนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.chaiyaphum.ru.ac.th เพจเฟชบุ๊ค: ม.รามคําแหง ชัยภูมิและทาง โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๖๕-๖๙๙๔ (คุณสุภมาส),๐๙๕-๑๗๕-๒๔๙๙ (คุณธีระยุทธ), ๐๖๑-๙๔๖-๒๖๕๙ (คุณรุ่งทิวา)


Share:ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

หลักเกณฑ์การพิจารณา ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจําปี 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศรายชื่อ >>>


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 14-21 กันยายน 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศรับสมัคร >>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial