สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชัยภูมิ 2566

สถานการณ์ทางสังคม สสว. 4 2566


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสรรหาพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา https://drive.google.com/file/d/1LK3fsfjh3pOVszmQJeSPFV8hxwPLgHrR/view?usp=sharing


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

https://drive.google.com/file/d/1ntOyZl2Sp7Vic6rAJc1sI5NDI2e8_OO5/view?usp=sharing

Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/file/d/1rtw0kTIm_eBrjkjM3nzibwrebpsaUTmF/view?usp=sharing


Share:ประกาศสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเลือกเป็นผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ 


Share:ประกาศสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ


Share:ประกาศสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเลือกเป็นผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2665

มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําาหนดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ ทวิปริญญาโท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ) รุ่นที่ ๒ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

๑. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ
๒. ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)อนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.chaiyaphum.ru.ac.th เพจเฟชบุ๊ค: ม.รามคําแหง ชัยภูมิและทาง โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๖๕-๖๙๙๔ (คุณสุภมาส),๐๙๕-๑๗๕-๒๔๙๙ (คุณธีระยุทธ), ๐๖๑-๙๔๖-๒๖๕๙ (คุณรุ่งทิวา)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial