โครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ นันทกุลไกรศักดิ์ นักพัฒนาสังคม และนายเกษม สุวรรณโอภาส นิติกร
เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:ประชุมชี้แจงกรอบการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจําปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.พม. ดําเนินการประชุม ผ่านการประชุม ออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดําเนินงาน พก.สู่การปฏิบัติ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ให้ นางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ผู้อํานวยการศูนย์บริการ คนพิการ จังหวัดชัยภูมิ และนายรพีภัทร ศรีไกรภักดิ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดําเนินงาน พก.สู่การปฏิบัติ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัด และเตรียมการจัดทําโครงการและค่าของบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต


Share:ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 10 ปี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานล้มเสียหลักชนเสากิโลเมตร

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษา ราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 10 ปี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานล้มเสียหลักชนเสากิโลเมตร คนขับเป็นญาติฝั่งมารดา ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ณ ตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ นักเรียนได้รับบาดเจ็บขาข้างซ้ายหัก ใบหน้าบวมผิดรูป บริเวณ รอบดวงตาบวมแดงและกะโหลกศีรษะด้านขวาร้าว และรอการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก ค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลชัยภูมิประมาณ 30,000 บาท ผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ครอบครัวยากจน โดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเงินสงเคราะห์เด็ก ในครอบครัวยากจน และประสานรพ.ชัยภูมิ เพื่อวางแผนการช่วยเหลือกรณีค่ารักษาพยาบาล


Share:ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ป่วยติดเชื้อ ในกระเพาะปัสสาวะและมีอาการไตวายแทรกซ้อน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคม
ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ป่วยติดเชื้อ ในกระเพาะปัสสาวะและมีอาการไตวายแทรกซ้อน ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ณ ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวน 3,000 บาท ประสานกาชาด เรื่องการช่วยเหลือแพมเพิร์ส แนะนําการประกอบอาชีพให้กับผู้ปกครองเด็ก และแนะนํา การลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด


Share:ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กชาย วัย 13 ปี ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ “ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษา ราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กชาย อายุ 13 ปี นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนหลักกิโลเมตร ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวัดหนองตะไก้ ณ ต.บ้านชวน อ.บําเหน็จณรงค์ นักเรียนมีอาการสาหัสต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องไอซียู พบว่าได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายกระดูกแตก แขนซ้ายหัก แพทย์ได้ทําการรักษาโดยการผ่าตัดขาซ้ายและใส่เฝือกแขนซ้าย โดยค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการผ่าตัดที่โรงบาลชัยภูมิประมาณ 30,000 – 40,000 บาทครอบครัวเด็กมีฐานะยากจน เด็กอาศัย อยู่กับตา และน้า บิดามารดา ทํางานที่ต่างจังหวัดครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
โดย สํานักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประสานการรักษากับ รพ.ชัยภูมิ แนะนําการประกอบอาชีพให้กับตา แนะนําการลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด แนะนําการปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จากงบ อบจ.


Share:เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ – รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นางสาวชฎาพร เจริญบุญ – นักพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรสาธารณประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ชมรมผู้สูงอายุช่อสะอาดเทศบาลตําบลบ้านเขว้า และกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกุดเลาะ เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยมี นายกิตติ อินทรกุล – รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) – ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


Share:การประชุมเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดชัยภูมิ

👉วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
การประชุมเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดชัยภูมิ โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้เลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดชัยภูมิ สำรวจสถานรับรองเด็กต่าง ๆ ในสังกัด(ได้รับอนุญาตจัดตั้ง และไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง) และจัดทำร่างคณะทำงานเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอําเภอภูเขียว

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัซมีย์ ดาราแม ตําแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอําเภอภูเขียว ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ปลัดอําเภอ ภูเขียว สภ.ภูเขียว โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียว
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว และหน่วยงาน One home ณ ห้องประชุมสํานักงาน สาธารณสุขอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


Share:การประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสริมน ผอสูงเนิน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial