เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการร่วมกันปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2566–2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสรุปวิสัยทัศน์
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และโครงการ/กิจกรรม
โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Webex
ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
และนางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภมิู เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ
พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ณ วัดไพรีพินาศ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือแนวทาง
การจัดตั้งกองบุญแห่งการให้จังหวัดชัยภูมิ


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวน 5 ราย และเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จํานวน 10 ราย

📣📣📣วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนัซมีย์ ดาราแม ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
🚗🚗ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
🎯🎯เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวน 5 ราย และเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จํานวน 10 ราย รวมเป็น 15 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ กรณี ปรากฏข่าวช่อง 7 HD “เพลิงไหม้บ้าน 2 ชั้นวอดทั้งหลัง เจ้าของถูกไฟคลอกบาดเจ็บ”

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวชานิศา ถนอมชาติ นักสังคมสงเคราะห์

🚓🚗ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ กรณี ปรากฏข่าวช่อง 7 HD “เพลิงไหม้บ้าน 2 ชั้นวอดทั้งหลัง เจ้าของถูกไฟคลอกบาดเจ็บ” ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอคอนสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ ผู้นำชุมชน อพม.และอสม. จากการสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า สมาชิกอาศัยอยู่ในบ้าน 2 คน เป็นหญิงชรา วัย 82 ปี และเด็กชาย วัย 8 ปี เกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ หญิงชรา ถูกไฟคลอกบริเวณร่างกายเป็นบางส่วน ขณะนี้กำลังพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล

👉👉ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือดังนี้
1. สนง.พมจ.ชย. ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว 3,000 บาทและพิจารณาช่วยเหลืองบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
2. เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือเยียวยา 8,000 บาท
3. อำเภอคอนสาร อบต.ทุ่งพระ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือที่พักอาศัยชั่วคราว ถุงยังชีพ ช่วยเหลืองบประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัย และติดตามช่วยเหลือต่อไปเป็นระยะ ๆ ✌️✌️


Share:ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรม “พม.พบนักเรียน”

📣📣📣วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
🤝🤝เข้าพบผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อประสาน การให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตามกิจกรรม “พม.พบนักเรียน” (โดยพิจารณาจากรายชื่อในระบบ TPMAP เป็นลําดับต้น) จํานวน ๑๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑๕ ราย เป็นจํานวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
📍📍ณ สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวชานิศา ถนอมชาติ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกครอบครัว จํานวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้กระทําฯ ผู้ถูกกระทําฯ และบุตร 2 คน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ อาศัยบ้านเช่า ณ ชุมชนคลองเรียง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

1. ปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว
2. การใช้อารมณ์เหนือเหตุผลภายในครอบครัว

✅✅ผลการช่วยเหลือ
1. ให้กําลังใจคนในครอบครัว และให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูก กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
2. บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ย กรณีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว หากได้กระทําซ้ําให้ผู้ถูกกระทําฯ ดําเนินคดีอีกฝ่าย
3. ทั้งสองฝ่ายยินยอมกลับไปชีวิตร่วมกันอีกครั้ง และแนะน่าการชีวิตร่วมกันภายในครอบครัวอย่าใช้อารมณ์มาเหนือเหตุผล✅✅


Share:การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เงินสงเคราะห์ งานอพม. และซ่อมแซมบ้านคนพิการและผู้สูงอาย

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
เงินสงเคราะห์ งานอพม. และซ่อมแซมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมี หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย /ศูนย์
พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องกู้ยืมเงิน เพื่อประกอบอาชีพ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นายพิเชฏฐ์ ยงชัย ตําแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายวันชัย มะลิวัลย์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงเยี่ยมบ้าน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้อง ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
จํานวน 19 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial