โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและการคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและการคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 พิธีเปิดโครงการฯ โดยนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับโดย ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กล่าวรายงานโดย นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมปู่ขุนหมื่นศรี โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบ ดังนี้

👉 การบรรยายเรื่อง กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และการคุ้มครองเด็ก

👉พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดชัยภูมิ กับ โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี

👉แบ่งกลุ่มเรียนรู้ 4 ประเด็น

1. การค้าประเวณีและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2. ความรุนแรงในครอบครัว

3. การคุ้มครองเด็ก

4. สิทธิสวัสดิการ พม.

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: