โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย นางเยาวภา บุญคง รักษาราชการแทน แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายรพี่ภัทร ศรีไกรภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวณัฏฐิฎา รุ่งเรืองรัญญ์ นิติกร นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง นิติกร และนางสาวอุยา งอกนาวัง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โตโยด้าชัยภูมิ บริษัทรักษาความปลอดภัยชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด  บริษัทนครชัยแอร์ บริษัทโตโยด้ภูมิใจคุณวาสี บริษัท ซี.อาร์.ช็อป เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


Share: