โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ ณ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิและมอบหมาย นางเยาวภา บุญคง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวพัชญา เรืองไชยยศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นางสาวนุจรี สิงห์สำราญ นักพัฒนาสังคม
นางสาวชฎาพร เจริญบุญ นักพัฒนาสังคม และนายสมเกียรติ พุ่มประพัฒน์ พนักงานขับรถยนต์ลงพื้นที่จัดโครงการฯร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สมัครเป็น อพม. ใหม่ จำนวน 42 คน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 8 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน โดย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ


Share: