โครงการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพญาแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีภาคีเครือข่ายสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 และจัดทำ (ร่าง) แผนสวัสดิการสังคมจังหวัดฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566-2570)

อ่านเพิ่มเติม …..


Share: