โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยทีม ONE HOME พม.ชัยภูมิ ร่วมโครงกรจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อร่วมออกบูธภารกิจกระทรวง พม. ได้แก่ กรรณรงค์ป้องกันต่อต้านการกระทำความรุนแรงในครอบครัว การรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้บริการงานทะเบียนคนพิการ แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน และมอบเงินสงเคราะพ์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 10 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท และมอบงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ณ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: