เปิดงานวันคนพิการสากล ประจําปี 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานวันคนพิการสากล ประจําปี 2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการ ต้นแบบ องค์กร และหน่วยงาน โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ และนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานการจัดงาน ในการนี้ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ และนายรพีภัทร ศรีไกรภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมงานพร้อมด้วย นายทศพร เลิศคอนสาร เข้ารับโล่คนพิการต้นแบบประจําปี 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


Share: