เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกองบุญแห่งการให้จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ นายรพีภัทร ศรีไกรภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกองบุญแห่งการให้จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน มีคณะสงฆ์เข้าร่วมจำนวน 80 รูป และหน่วยงานราชการ จำนวน 10 คน ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ผลการประชุมฯ มีดังนี้ 1. คณะสงฆ์ จาก 16 อำเภอ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองบุญฯ 2. มอบให้ พมจ. ร่าง MOU และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนาม3. เสนอ ร่าง MOU คำสั่ง และแผนปฏิบัติประจำปี ต่อคณะสงฆ์ อีกครั้งในวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ อ.คอนสวรรค์4. นัดหมายหารือเพื่อทำ MOU 5. ขับเคลื่อนตามแผนงาน


Share: