เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการร่วมกันปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2566–2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสรุปวิสัยทัศน์
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และโครงการ/กิจกรรม
โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Webex
ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: