เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการสําคัญ ภายใต้แนวคิด “Restart สับสวิตช์ เพิ่มประสิทธิภาพ”

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการสําคัญ ภายใต้แนวคิด “Restart สับสวิตช์ เพิ่มประสิทธิภาพ” เพื่อกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ นโยบาย การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ 1. โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และ3. โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําาบล โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: