อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”

วันอังคารที่ 8มิถุนายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย นางบรรจบ สุวรรณศรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธาน

เพิ่มเติม……


Share: