ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องกู้ยืมเงิน เพื่อประกอบอาชีพ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นายพิเชฏฐ์ ยงชัย ตําแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายวันชัย มะลิวัลย์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงเยี่ยมบ้าน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้อง ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
จํานวน 19 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพต่อไป


Share: