ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อําเภอบ้านเขว้า และอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 17 ราย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นายพิเชฏฐ์ ยงชัย ตําแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายวันชัย มะลิวัลย์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อําเภอบ้านเขว้าและอําเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 17 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพต่อไป


Share: