ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ป่วยติดเชื้อ ในกระเพาะปัสสาวะและมีอาการไตวายแทรกซ้อน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคม
ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ป่วยติดเชื้อ ในกระเพาะปัสสาวะและมีอาการไตวายแทรกซ้อน ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ณ ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวน 3,000 บาท ประสานกาชาด เรื่องการช่วยเหลือแพมเพิร์ส แนะนําการประกอบอาชีพให้กับผู้ปกครองเด็ก และแนะนํา การลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด


Share: