ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวน 5 ราย และเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จํานวน 10 ราย

📣📣📣วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนัซมีย์ ดาราแม ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
🚗🚗ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
🎯🎯เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวน 5 ราย และเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จํานวน 10 ราย รวมเป็น 15 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Share: