ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ กรณี ปรากฏข่าวสยามนิวส์ “สองสามีภรรยาวัย 80 สู้ชีวิต ลุยเกี่ยวข้าวในนาแม้วัยจะชรา ราคาข้าวตกต่ํา ก็ทนทําเพราะคืออาชีพ”

📣วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัชมีย์ ดาราแม ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวันชัย มะลิวัลย์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

👉👉ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ กรณี ปรากฏข่าวสยามนิวส์ “สองสามีภรรยาวัย 80 สู้ชีวิต ลุยเกี่ยวข้าวในนาแม้วัยจะชรา ราคาข้าวตกต่ํา ก็ทนทําเพราะคืออาชีพ” ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาฝาย และผู้นําชุมชน จากการสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า ภายในบ้านสมาชิกอาศัยอยู่ จํานวน 4 คน เป็นชายชรา วัย 84 ปี หญิงชรา วัย 82 ปี ชายวัย 50 ปี (ลูกเขย) และเด็กชาย วัย 12 ปี (หลาน) ตายายมีลูกหลานคอยดูแล ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ มีพื้นที่รอบบ้านประมาณ 10 ไร่ มีพื้นที่นาประมาณ 4 ไร่ โดยมีลูกเขยเป็นผู้หว่านข้าว และบุตรชายคนที่ 3 ได้มีการส่งเงินเพื่อให้ตายายจ้างวานคนให้เก็บเกี่ยวข้าวให้ แต่ยังเหลือพื้นที่นาข้าวที่ยังคงไม่ได้เก็บ เกี่ยวเพียงเล็กน้อย ตาจึงเก็บเกี่ยวข้าวเอง บ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นที่ได้รับจากโครงการบ้านท้องถิ่น ไทย เทิดไท้องค์ราชินี 80 พรรษา จังหวัดชัยภูมิ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิจะได้ดําเนินการช่วยเหลือตามกระบวนงานต่อไป


Share: