ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโพนทอง ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share: