ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 1 ราย ณ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


Share: